รับวางระบบ Server พร้อมรับ MA Server ดูแลระบบให้พร้อมใช่งาน (File Server,Active Directory,โปรแกรมบัญชี)